Vad är Emmabodamodellen?

Med små, fokuserade arbetsgrupper och kontinuerlig personalstabilitet har ”Emmabodamodellen” skapat en framgångsrik vårdmiljö där personalen tar stort eget ansvar och sjukskrivningstalen minskar. Modellen främjar en djupare förståelse för varje individ, vilket leder till anpassad och effektiv hjälp för de äldre.

I den småländska kommunen Emmaboda har man sedan 1980-talet framgångsrikt implementerat och finslipat en unik modell för äldreomsorg, känd som ”Emmabodamodellen”. Genom att satsa på små arbetsgrupper och hög personalkontinuitet, lyckas man skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner stort eget ansvar och engagemang i sitt arbete, något som i sin tur bidragit till minskade sjukskrivningstal. Denna struktur möjliggör att personalen utvecklar en djupare relation och förståelse för varje äldre individs behov, vilket resulterar i skräddarsydd och kvalitativ vård och stöd. Modellen, som tagit form och utvecklats över årtionden, står nu som en inspirerande förebild för effektiv och human äldreomsorg.

Utmärkelsen Guldpilen 2018

Emmaboda kommun, med sina låga sjuktal och nära samarbete med företagshälsan, har erkänts för sitt framstående arbete inom hälso- och arbetsmiljö genom att motta utmärkelsen Guldpilen 2018 för offentlig verksamhet. Kommunen följer ett framgångsrecept som centrerar runt medarbetarna, med tidiga och individuella insatser, utan finansiella hinder, och ledning av kunniga och engagerade chefer, stöttade av fackliga representanter och politiker. Kommunen tillämpar ”Emmabodamodellen”, vilken fokuserar på nära ledarskap, små arbetsgrupper om under 30 personer, och tidiga insatser för individen, och används inom hela kommunen och dess bolag. Guldpilen syftar till att lyfta fram goda exempel och fungerar även som en motivationsfaktor för den egna organisationen, och Emmabodas utmärkelse uppmärksammar det positiva samarbetet mellan chefer, anställda, politiker, fackförbund och företagshälsan för att främja ett hållbart och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Små Arbetsgrupper och personalkontinuitet

Hemligheten bakom framgången med ”Emmabodamodellen” ligger i små arbetsgrupper och hög personalkontinuitet, enligt enhetschefen Johanna Håkansson. Denna strategi resulterar i lägre sjukskrivningstal då medarbetarna tar stort eget ansvar. I Emmaboda har äldre kontakt med endast sju medarbetare inom äldreomsorgen under två veckor, vilket är hälften jämfört med andra kommuner. De som behöver extra stöd möter endast två personer under arbetsdagarna, vilket möjliggör djupare kännedom om varje individ och därmed bättre hjälp och stöd.

Emmabodamodellens sedan 1980-talet

Emmabodamodellen, som introducerades på 1980-talet, är erkänd för dess effektivitet, även om få kommuner har implementerat konceptet. Modellen involverar små personalgrupper som stödjer utvalda äldre, och fokus ligger på individens behov och främjande av självständighet och meningsfullhet i deras liv.

Begränsade arbetsgrupper under varje chef

En kritisk faktor för modellens framgång är att begränsa antalet medarbetare under varje chef. Håkansson, som är chef för 26-28 personer, betonar betydelsen av direkt kommunikation med medarbetarna för att förstå verksamheten. Dessutom har personalen friheten att skapa sina egna scheman, vilket ger dem flexibilitet att balansera arbete och privatliv effektivt.

Undvikande av digitala scheman för att minska stress

Modellen undviker digitala scheman eftersom dessa kan vara stressande och kan hindra personalen från att adekvat svara på de äldres dagliga behov, tillägger Anette Isaksson, enhetschef för Emmaboda Norra. Detta självstyrande arbetssätt uppmuntrar personalen att vara mer uppmärksamma och lyhörda för de äldres behov.